YOBBER BLOGG

Hur ser det ut inom besöksnäringen år 2020?

Posted by Peter Röseberg on 2016-okt-11 15:15:06
Find me on:

Att förstå kundens behov är en strategisk nödvändighet i dag inom besöksnäringen, särskilt när kunniga och pålästa gästers förväntningar och krav på god service ständigt ökar. När man blickar framåt ser man vinnarna i de hotell som utmanar konventionellt tänkande kring hur man interagerar och bygger relation med sina gäster för att förverkliga sin fulla tillväxtpotential. Nyckeln är rätt typ av personal.

Under de närmsta kommande åren kommer framgången i att utveckla och behålla rätt personal, kräva kraftiga och samordnade insatser mellan den privata aktörer, utbildningsföretag och den offentliga sektorn. Förmågan att attrahera, motivera, utveckla och behålla personal är vägen till framgång när vi blickar mot år 2020 i den ständigt växande besöksnäringen.

För hotellbranschen är den viktigaste särskiljaren kompetent personal som levererar hög servicegrad. De hotellägare som kombinerar genomtänkt affärsmannaskap med den mänskliga sidan av verksamheten kommer dessutom att behöva hantera en växande personalbrist på ett nytt sätt:

  • bearbeta och utnyttja flera olika och nya branscher för att utveckla sig själva
  • öka kompetensen hos de som arbetar inom sektorn för att motivera och behålla dem
  • använda egen personal som ambassadörer och påverkare i digitala och sociala medier
  • uppskatta nya kulturer, generationer och attityder anpassa sig till nya kundbehov utifrån nya gästprofiler från tillväxtmarknader
  • se Generation Y och dess efterföljare både som möjliga gäster och blivande anställda
  • hantera ledarskapsfrågor när 60-talister pensioneras och samtidigt behålla tillräckligt med erfarenhet och ledarskapskompetens för att kunna utveckla nya, unga och oerfarna medarbetare

Enligt Amadeus rapport kring Vision 2020 inom besöksnäringen, går vi nu in i en kraftig förändringsfas som tvingar hotellägare att tänka i helt nya banor kring tjänsteutveckling, sitt erbjudande och sitt förhållningssätt till den framtida gästen.

Behovet av personalanskaffning inom besöksnäringen beräknas öka med mer än 4% per år de kommande tio åren och kommer bidra till en kraftig utveckling inom branschen. Undersökningar från World Travel and Tourism Council visat på vikten av att redan nu få rätt personalpolicy på plats. Utan den kommer många länder brottas med stora personalunderskott som hindrar tillväxt inom branschen. I Sverige är det fortsatt mycket svårt att rekrytera personal inom besöksnäringen enligt Manpower Groups årliga ”Talent Shortage Survey” från 2015. Se bild nedan.

Yobber_Blog_Manpower_TalentShortageSurvey_Sweden.png

Bild hämtad ur Manpower Group - Talent Shortage Survery 2015.

Under de kommande 10 åren kommer efterfrågan att överstiga tillgänglig personal inom besöksnäringen, resultatet är underskott inom vissa yrkesroller (kockar) och områden (serviceyrken).

Med det sagt är tiden mogen för besöksnäringen att öppna upp och börja förnya sig genom att använda ny banbrytande digital teknik och nya verktyg rakt inom hela området. Besöksnäringen är känd för att vara sen på att anpassa sig till ny modern teknik, men idag är just ny teknik den största och starkaste drivkraften för förändring. Framtidens hotell kommer att vara oerhört mycket mer drivna av ny teknik och Sakernas Internet/Internet of things (IoT) än idag.

Europeiska arbetsgivare söker sig nu mer och mer till nya, icke-traditionella rekryteringsvägar i sina försök att hantera den växande personalbristen. Detta i kombination med ett mer yrkesmässigt perspektiv där arbetsgivaren medvetet minskar anställningskraven och istället söker individer med rätt attityd och inställning som kan utbildas till rätt kompetensnivå. Se nedan.

Yobber_Blog_Manpower_TalenShortageSurvery_2015_EMEA_People_Practices.png

 Bild hämtad ur Manpower Group - Talent Shortage Survery 2015.

På Yobber är vi helt övertygade om att besöksnäringen på ett enkelt sätt kan adressera en växande kompetensbrist genom att att använda nya, icke-traditionella rekryteringsmetoder. Genom att se till ny teknik, användarbeteenden och talangmarknadens förändrade attityd till "jobb", "arbetsgivare" och "rekrytering" blir det tydligt att även rekryteringsprocessen bör utvecklas. På Yobber vill vi ligga i framkant vad gäller servicebranschernas behov av personalrekrytering. Vi ser att ert kompentensbehov i synnerhet inte tillgodoses i den gamla rekryteringsprocessen. I vårt White Paper försöker vi tydliggöra den förändring och utvckling som vi står för, "Rekrytering - en process i otakt med teknik och talangmarkand" finns för gratis nedladdning. Är du nyfiken på hur du kan göra ert företags tjänster tillgängliga för mobila ansökningar, då hittar du en kort insikt i bloggposten Två viktiga faktorer för att göra jobbsöket tillgängligt i mobil.

 

Topics: rekrytering, videorekrytering, besöksnäring